Новини

Версия 1.0.1.0

Добавена е възможност за импорт на лабораторни изследвания, експортирани от старата версия на BetaGP за произволен период от време. Целта е да не се импортират всички листи от старата версия за години назад, а само данни, които са необходими – например имунизации и МДД. Импорта става от меню Настройки, подменю Импорт, Импорт от BetaGP, Лабораторни изследвания, аналогично на другите импорти на данни от старата версия.