Новини

Импорт на данни от BetaGP2008 в BetaGP.R2

Данните от BetaGP 2008 се импортират обикновено преди започвaне на работа с BetaGP.R2. Реда за импорт е – данни на практиката, данни за пациентите, данните за прегледите (файловете с данни са месец по месец) и данни от профилактични карти (за същия период, за който са импортирани прегледи). Данните за прегледите има смисъл да се импортират за не повече от година назад, тъй като тази информация е достатъчна за повторни прегледи, рецепти и проф. карти. Важно е преди импорта на прегледите да се импортират пациентите, както и преди да се импортират проф. карти да се импортират прегледите за този период. Импорта става с посочване на конкретен за всеки вид данни файл. 

Освен данни за дейността, от BetaGP2008 могат да се импортират други незадължителни, но полезни данни – данни за анамнези, обективни състояния, имунизации и лаб. изследвания. 

Данните за имунизации са необходими при генерирането на имунизационния паспорт на децата. Тези данни не са свързани с амб. лист и се импортират за период, за който не са импотирани данни за амб. листи.

Данните за лаб. изследвания са необходими за информация на лекаря, какви лаб.  изседвания за били направени на пациента с оглед на това да се прецени необходимостт от назначаването на нови при проф. реглед. Тези данни не са свързани с амб. лист и се импортират за период, за който не са импотирани данни за амб. листи.

Импорта се осъществява от меню Настройки, подменю Импорт – Импорт от BetaGP. Право за достъп до това меню има само титулярът на практиката.

Във всеки момент могат да будат импортирани нови данни за прегледи. Например ако при инсталация са прехвърлени данни до определен момент с цел обучение с BetaGP.R2, а текущата работа е продължила с BetaGP2008, при спиране на работа със старата програма и започване с новата, достатъчно е да се импортират прегледите за периода след инсталацията до момента на започване с BetaGP.R2. Например при инсталацията данните са прехвърлени до 31.10.2020, а се започва с BetaGP.R2 от 01.01.2021, трябва да се направи експорт на данните от старата версия и импорт в новата за месеците ноември и декември. Възможно е разбира се да не се чака 1 число на месеца, тогава експорта/ импорта ще е към датата в месеца, когато се започва.

Важно при допълнителното прехвърляне на данни за прегледи е ако има нови пациенти, въведени в този период (в примера това са ноември и декември), те да се въведат в новата програма от екрана за пациенти преди импорта на прегледите.

Подробни указания как се прави импорта на данните от BetaGP2008 в BetaGP.R2, можете да намерите в меню Документи – Експорт на данни от BetaGP 2008 и импорт в BetaGP.R2.