Новини

Експорт на данни от BetaGP 2008

При премиаването от старата версия на BetaGP към новата BetaGP.R2 е важно да се обърне внимание на следното:

 • Необходимо е да се направи инсталация на софтуера и базата данни. Извършва се от фирма Брайт.
 • От старата версия на BetaGP се прави експорт на следните данни:
  • Данни на практиката
  • Данни за пациенти
  • Данни за прегледи (от екрана за месечни отчети по месеци за период, който ОПЛ желае), създават се файлове за всеки месец от периода
  • Данни за профилактични карти ( за същия период, за който се прави експорт на прегледите), създадения файл е един.
  • Данни за имунизации за периода от началото на работа със софтуера до началото на периода, за който се експортират прегледите. При експорта на прегледите се експортират всички данни, свързани с него, вкл имунизации. Ето защо за останалото време може да се направи експорт само на имунизациите, които са важни за имунизационните паспорти. Експортът се прави от Картон на пациента общо за всички пациенти в един файл.
  • Данни за лаб. изследвания. Експорта се прави за 5 години назад с цел да има информация за лаб. изследвания, необходими при попълването на проф. карти. Няма смисъл да се включва периода, за който има експорт на прегледи, тъй като информацията за лаб. изследвания към тези прегледи ще се е експортирала заедно с тях. Експортът се прави от Картон на пациента общо за всички пациенти в един файл.
  • Данни за Анамнези (от меню Номенклатури, подменю Анамнези).
  • Данни за Обективни състояния (от меню Номенклатури, подменю Обективни състояния).

Във всички екрани, където се експортират данни има бутон Експорт към BetaGP.R2. Където е необходимо се посочва период.

Подробни указания как се прави експорта на данните от BetaGP, можете да намерите в меню Документи – Експорт на данни от BetaGP 2008 и импорт в BetaGP.R2.