Електронно направление за PCR тест

Posted on Описание

От 01.12.2020 е възможно подаването на електронно направление към НЗИС. Това означава, че за определени кодове на МДД ще може да се изпрати информация за издаденото направление към НЗИС и да се получи обратно код, с който пациентът може да направи назначеното изследване в лаборатория. За тези направления няма да се печата хартиен вариант на […]

Read more >

Финанси

Posted on Описание

Менюто Финанси се достъпва само от титуляра на практиката. То съдържа няколко подменюта – Фактуриране, Ценоразпис, Клиенти, Счетоводство и Издадени документи. Преди да се издаде първата фактура трябва да се зададе начален номер (следващ номер за фирмата на титуляра) в меню Практика подменю Номера на документи. Освен това е важно да се въведат коректно данните […]

Read more >

Отчети

Posted on Описание

Менюто Отчети се достъпва само от титуляра на практиката. Отчетите към НЗОК се съставят на база въведените данни, като има възможност да се направят редица проверки преди това. Изпращането на файловете става от софтуера с помощта на електронен подпис на титуляра. Екрана е разделен на няколко менюта и подменюта. Първото меню Заплащана дейност е разделено […]

Read more >

Актуализиране на BetaGP.R2

Posted on Описание

Актуализациите на BetaGP.R2 са максимално улеснени. При поява на по-нова от използваната версия, в горната лента на основния екран се появява червен флаг: Достатъчно е да се кликне върху червения флаг и да се потвърди актуализирането на софтуера: Преди да потвърдите актуализирането е необходимо да запишете ако имате въведените данни защото BetaGP.R2 ще се затвори […]

Read more >

Справки

Posted on Описание

Справките са важна част от всеки софтуер. Възможността за бърза и подробна справка, която да даде търсената информация е от съществено значение за ефективността в работата. Справките са три основни вида – за пациенти, за прегледи и за издадени документи към амбулаторен лист.

Read more >

Регистри

Posted on Описание

От съществено значение за заплащане на диспансерните прегледи, извършени от ОПЛ е да има информация, кои диагнози са включени в диспансерния регистър на НЗОК и да се коригира диспансерния регистър така, че да се синхронизира с този в НЗОК.

Read more >

Потребители

Posted on Описание

Потребителите са важна част от сигурността и защитата на данните в BetaGP.R2. Видовете потребители, техните права и начина за добавяне и редактирани са описани в тази тема.

Read more >